خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 1,000  99
قیمت پایانی 1,000  99  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
قیمت ميانگين 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1 100,000
بازه هفته 0 0
بازه ماه 723 1,000
بازه سال 723 1,000
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 0 K
ارزش معاملات هفته 0.0 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 901,412,272
سرمايه شرکت 901,412.3 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67384 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
12694507011
13576508021
اطلاعیه ها
1396/11/23 آگهی ثبت تغییرات شرکت تعاونی شهریار
1398/08/24 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) به شماره ثبتی 366416 و شناسه ملی 10320166259
1398/07/29 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)
1397/05/24 مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار )
1396/04/31 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.