خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله   
قیمت پایانی     
اولین قیمت
قیمت دیروز
قیمت ميانگين
بازه روز
قیمت مجاز
بازه هفته
بازه ماه
بازه سال
تعداد معاملات
حجم معاملات K
ارزش معاملات MR
حجم معاملات هفته K
ارزش معاملات هفته MR
ارزش دفتري هر سهم
تعداد سهام
سرمايه شرکت MR
پيش بيني EPS سال جاري
EPS تحقق يافته سال قبل
P/E
تعداد سهامداران نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
اطلاعیه ها
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.