خوش آمديد ...
خوش آمديد ...
به سامانه سهام خوش آمديد. لطفا وارد سايت شويد.
آخرین معامله 705  16,126
قیمت پایانی 705  16,126  
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
قیمت ميانگين 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1 100,000
بازه هفته 0 0
بازه ماه 705 1,000
بازه سال 705 1,000
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0.0 K
ارزش معاملات 0.00 MR
حجم معاملات هفته 0 K
ارزش معاملات هفته 0.0 MR
ارزش دفتري هر سهم -
تعداد سهام 853,158,066
سرمايه شرکت 853,158.1 MR
پيش بيني EPS سال جاري -
EPS تحقق يافته سال قبل -
P/E -
تعداد سهامداران 67265 نفر مي باشد که تماما پرسنل شهرداري تهران مي باشند.
سابقه قيمت سهام ( ريال)
پيشنهاد خرید
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
پيشنهاد فروش
حجم قيمت تعداد
اطلاعاتی موجود نمی باشد.
اطلاعیه ها
1396/11/23 آگهی ثبت تغییرات شرکت تعاونی شهریار
1397/05/24 مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار )
1396/04/31 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار
1395/09/07 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1394/05/13 مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت تعاونی شهریار
1392/09/17 مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مرحله دوم نوبت اول
جدول عودت سهام
تاریخ قیمت تعداد حجم ارزش
پيغام هاي ناخوانده
لطفا وارد سايت شويد.
سابقه معاملات
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1398/06/05705
% 41.8
705 705 58 871,233 614,219 KR
1398/06/041,000
% 29.5
1,000 1,000 209 206,860 206,860 KR
1398/05/20705
% 0.0
705 705 76 1,071,522 755,423 KR
1398/05/09705
% 41.8
705 705 69 971,422 684,853 KR
1398/03/041,000
% 0.0
1,000 1,000 131 374,184 374,184 KR
1398/03/011,000
% 0.0
1,000 1,000 221 228,667 228,667 KR
1398/02/311,000
% 0.0
1,000 1,000 25 7,278 7,278 KR
1398/02/181,000
% 29.5
1,000 1,000 222 365,761 365,761 KR
1398/02/15705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1398/02/10705
% 0.0
705 705 1 39,997 28,198 KR
1398/02/03705
% 0.0
705 705 2 32,253 22,738 KR
1398/01/19705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1397/12/25705
% 0.0
705 705 1 16,190 11,414 KR
1397/12/14705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1397/12/13705
% 0.0
705 705 74 1,005,787 709,080 KR
1397/12/12705
% 0.0
705 705 103 1,650,366 1,163,508 KR
1397/12/11705
% 0.0
705 705 199 2,683,989 1,892,212 KR
1397/12/10705
% 0.0
705 705 200 2,834,796 1,998,531 KR
1397/12/07705
% 0.0
705 705 200 2,840,189 2,002,333 KR
1397/12/06705
% 41.8
705 705 102 1,538,392 1,084,566 KR
1397/12/051,000
% 0.0
1,000 1,000 136 85,608 85,608 KR
1397/12/041,000
% 0.0
1,000 1,000 234 445,613 445,613 KR
1397/12/031,000
% 29.5
1,000 1,000 21 133,789 133,789 KR
1397/11/22705
% 0.0
705 705 1 11,998 8,459 KR
1397/11/07705
% 0.0
705 705 1 16,127 11,370 KR
1397/10/22705
% 41.8
705 1,000 2 33,672 30,133 KR
1397/10/151,000
% 0.0
1,000 1,000 138 187,183 187,183 KR
1397/10/141,000
% 29.5
1,000 1,000 87 40,922 40,922 KR
1397/09/27705
% 0.0
705 705 2 44,252 31,198 KR
1397/08/28705
% 0.0
705 705 74 1,038,920 732,439 KR
1397/08/26705
% 0.0
705 705 59 934,446 658,784 KR
1397/08/25705
% 0.0
567 705 2 19,607 13,343 KR
1397/08/01705
% 0.0
705 705 11 187,024 131,852 KR
1397/07/29705
% 0.0
705 705 81 995,615 701,909 KR
1397/07/28705
% 0.0
705 705 55 731,510 515,715 KR
1397/07/24705
% 0.0
705 705 100 1,477,899 1,041,919 KR
1397/07/23705
% 0.0
705 705 101 1,457,961 1,027,863 KR
1397/07/22705
% 0.0
705 705 51 755,017 532,287 KR
1397/07/09705
% 0.0
705 705 2 420 296 KR
1397/07/07705
% 0.0
705 705 171 136,202 96,022 KR
1397/07/06705
% 0.0
705 705 150 96,550 68,068 KR
1397/07/03705
% 0.0
705 705 87 95,170 67,095 KR
1397/07/01705
% 0.0
705 705 149 43,088 30,384 KR
1397/06/31705
% 0.0
705 705 80 67,763 47,773 KR
1397/06/27705
% 0.0
705 705 13 16,630 11,724 KR
1397/06/26705
% 0.0
705 705 67 99,441 70,106 KR
1397/06/25705
% 0.1
705 705 256 354,246 249,882 KR
1397/06/24705
% 0.6
705 705 85 224,185 158,138 KR