مجامع
مجامع
مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار ) نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
1 محل برگزاری:سالن اجتماعات شهید آوینی فرهنگسرای بهمن
2 شرح و مصوبات:

بسمه تعالی

 

مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران ( شهریار ) طبق آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه ابرار مورخ 06/05/1397 راس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 24/05/1397 در محل سالن اجتماعات شهید آوینی فرهنگسرای بهمن با حضور 257 نفر  از 67044 از سهامداران تشکیل و رسمیت یافت.

گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای افقهی مدیر عامل  قرائت گردید. مجمع پس از اتمام گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وحسابرس مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش  و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده ؛ صورت های مالی ؛ تراز نامه ؛ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورت های مالی شرکت ؛ مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1396 و ذخایر قانونی و احتیاطی راه به اتفاق آراء تصویب نمود.

همچنین با تصویب مجمع مقرر گردید 5 درصد از سود سال جاری بعنوان ذخیره احتیاطی و 20 درصد از سود سال جاری به نسبت کل سهام (853.158.066) بین سهامداران تقسیم و باقیمانده به سود انباشته پایان سال اضافه گردد

اعضاء شرکت از 67026 عضو به 67044 عضو افزایش یافت.

 

تاريخ برگزاري: 1397/05/24 16:27 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت اول عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت تعاونی شهریار نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
3 محل برگزاری:سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
4 شرح و مصوبات:

مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی و تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 96/04/07 ، رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31  در محل سالن اجتماعات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با حضور 93 نفر از 115 نفر کل نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل و رسمیت یافت. گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای بابک افقهی مدیر عامل قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده، صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1395/12/30 و ذخائر قانونی و احتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین با تصویب مجمع مقررگردید مبلغ 39،877،209،586 ریال از وجوه تخصیص یافته و مبلغ 13،548،571،327 ریال از سود انباشته به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب اعضاء شرکت پس از کاهش و افزایش سهامداران قبلی از 67448 عضو به 67026 عضو تغییر یافت. و سرمایه شرکت به مبلغ 853،158،066،000 ریال افزایش یافت.

تاريخ برگزاري: 1396/04/31 14:30 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت تعاونی شهریار نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
5 محل برگزاری:سالن اجتماعات بانک شهر
6 شرح و مصوبات:

مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی و تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی دعوت هیئت مدیره منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 1395/08/09، رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1395/09/07 در محل سالن اجتماعات بانک شهر با حضور 102 نفر از یکصد و پانزده نفر کل نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل و رسمیت یافت. گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای داود تاجران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده، صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1394/12/29 و ذخائر قانونی و احتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین با تصویب مجمع از مبلغ 117.901.338.088 ریال سود خالص برابر تلفیق پس از کسر مبلغ 2.488.744.611 ریال سهم سود اقلیت که مبلغ 115.412.593.477 ریال میگردد 90% آن که بالغ بر 103.871.334.129 ریال میگردد و مبلغ 34.724.464.948 ریال وجوه تخصیص یافته و جمعا به مبلغ 138.595799.077 به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب اعضاء شرکت پس از کاهش سهامداران قبلی و افزایش سهامداران جدید از 67.316  عضو به 67.448 عضو و سرمایه شرکت از مبلغ 663.698.272.000 ریال به 802.294.071.077 ریال افزایش یافت.

همچنین در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان کاندیداهای ثبت نام شده نفرات ذیل تحت عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال از تاریخ مجمع انتخاب شدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند :

اعضای اصلی :

1- مهدی پیرهادی

2- مهدی بابایی

3- سید مرتضی روحانی

4- سید محمد هادی ایازی

5- داود تاجران

اعضای علی البدل هیئت مدیره :

1- عبدالکریم بابارضا

2- سید احمد علوی

3- فرهاد پور محمد سخا

تاريخ برگزاري: 1395/09/07 15:00 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي سالانه مرحله دوم نوبت دوم عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت تعاونی شهریار نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
7 محل برگزاری:سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
8 شرح و مصوبات:

مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت دوم شرکت تعاونی و تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی دعوت هیئت مدیره منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 1394/04/29، رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1394/05/13 در محل سالن اجتماعات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با حضور 90 نفر از یکصد و ده نفر کل نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل و رسمیت یافت. گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای داود تاجران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده، صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1393/12/29 و ذخائر قانونی و احتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین با تصویب مجمع مقررگردید مبلغ 68.084171.319 ریال از وجوه تخصیص یافته و مبلغ 106.526.5750681 ریال از سود انباشته به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب اعضاء شرکت پس از کاهش سهامداران قبلی و افزایش سهامداران جدید از 63.201 عضو به 67316 عضو و سرمایه شرکت از مبلغ 489.934.578.000 ریال به 664.545.325.000 ریال افزایش یافت.

تاريخ برگزاري: 1394/05/13 14:00 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده مرحله دوم نوبت اول نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
9 محل برگزاری:سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
10 شرح و مصوبات:

 گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط آقای مهندس حصاری نژاد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل به صورت جداگانه قرائت گردید. که در گزارش ارائه شده وضعیت مالی شرکت منتهی به تاریخ 31/06/1392 از تمام جنبه های با اهمیت مقبول بوده و طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب درج گردیده است.
با توجه به پایان مدت قانونی دوره هیئت مدیره و درج موضوع انتخاب هیئت مدیره در دستور جلسه مجمع از میان 37 کاندیداهای نام نویسی شده نسبت به انتخاب پنج عضو اصلی هیئت مدیره و دو عضو علی البدل طبق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد که در نتیجه با کسب اکثریت نسبی آراء به ترتیب:
ردیف
نام کاندیدا
1
حسین محمدپورزرندی
2
جعفر حصاری نژاد
3
عباس قدیری
4
ناصر امانی
5
داود تاجران
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و
 
ردیف
نام کاندیدا
1
عبدالکریم بابارضا
2
فریدون آخوندی
به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند.
 
 

 

تاريخ برگزاري: 1392/09/17 14:30 شرح مجمع


مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم تعاونی شهریار نوع مجمع: فوق العاده
مشخصات مجمع
11 محل برگزاری:تالار اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات
12 شرح و مصوبات:

با تصویب بیش از 3/4 آرای کتبی حاضرین در جلسه با تغییر ماده 7 اساسنامه و کاهش ارزش اسمی هرسهم سهام بشرح زیر موافقت بعمل آوردند و متن زیر جایگزین ماده 7 اساسنامه گردید.

ماده 7 اساسنامه: سرمایه شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران 331،647،000،000 ريال است که به 331647000سهم 1000 ريالی منقسم گردیده است که تماماً توسط اعضاء پرداخت گردیده است.

تاريخ برگزاري: 1392/08/12 14:00 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي سالانه( مرحله دوم نوبت اول ) نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
13 محل برگزاری:سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
14 شرح و مصوبات:
گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط آقای مهندس حصاری نژاد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.
گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توط مدیر عامل مؤسسه ترازنما همکاران قرائت گردید. که در گزارش ارائه شده وضعیت مالی شرکت منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1391 از تمام جنبه های با اهمیت مقبول بوده و طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب درج گردیده است.
با تصویب مجمع مقرر گردید مبلغ 31،354،806،000 ريال از وجوه تخصیص یافته و مبلغ 191،404،194،000ريال از سود انباشته به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب تعداد اعضاء شرکت از 58880 عضو به 59195 عضو و سرمایه شرکت از مبلغ 108،888،000،000ريال و تعداد سهام به 1105490 سهم افزایش یافت. 

تاريخ برگزاري: 1392/03/05 14:30 شرح مجمع


مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی منتهی به 30/10/ نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
15 محل برگزاری:سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
16 شرح و مصوبات:

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی منتهی به 30/10/90
مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 02/02/1391 ، رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 24/02/1391 درمحل سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران باحضور 74 درصدی نمایندگان منتخب سهامداران تشکیل ورسمیت یافت. گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط مهندس جعفر حصاری نژاد مدیرعامل وعضوهیئت مدیره هولدینگ قرائت گردیدومورد تأیید مجمع قرار گرفت. گزارش بازرس وحسابرس قانونی نیز قرائت گردید که در گزارش ارائه شده وضعیت مالی شرکت منتهی به تاریخ 29 اسفندماه 1390 ، از تمام جنبه های با اهمیت مقبول بوده و طبق استاندارهای حسابداری به نحو مطلوب درج گردیده است . مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس وحسابرس قانونی وتوضیحات ارائه شده وپرسش وپاسخ های مطروحه وبررسی صورتهای مالی،ترازنامه ، صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1390 وذخائرقانونی واحتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین مقرر گردید تا از محل سود قابل تقسیم هر یک سهم اعضاء به دو سهم تبدیل گردیده و شرکت تعاونی شهریار نسبت به افزایش سهام اعضاء در این راستا اقدام نماید.

تاريخ برگزاري: 1391/02/24 14:00 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده منتهي به 90/6/31 نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
17 محل برگزاری:-
18 شرح و مصوبات:

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده منتهي به 31/06/1390 شرکت تعاوني شهريار
جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده منتهي به 31/06/90 شرکت تعاوني شهريار با حضور و مشاركت 75% از نمايندگان منتخب سهامداران و مديران و اعضاي هيئت مديره هولدينگ و شركتهاي تابعه در روز يکشنبه مورخ27/09/1390 برابر آگهي دعوت مورخ12/09/1390 روزنامه همشهري برگزار گرديد.در اين جلسه گزارش هيئت مديره به مجمع شامل عملکرد شش ماهه اول سال 1390 شرکت تعاوني شهريار و شرکتهاي تابعه و گزارش تجميعي وضعيت مالي شرکت منتهي به 31/06/1390 طبق فايل پيوست توسط مهندس جعفر حصاري نژاد مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت تعاوني قرائت شد و مورد تأييد و تصويب مجمع قرار گرفت. در ادامه در خصوص افزايش سرمايه، مجمع به اتفاق آراء افزايش سرمايه شرکت را از مبلغ 17.637.600.000 ريال به 52.912.800.000 ريال تصويب نمود و بدين ترتيب تعداد سهام 58.792 نفر اعضاي شرکت تعاوني شهريار از يک سهم به سه سهم افزايش يافت. همچنين مجمع تصويب نمود تا اصلاح مواد 15 و 16 فصل هفتم آئين نامه اداري و استخدامي در خصوص فوق العاده مأموريت و هزينه سفر به هيئت مديره تفويض اختيار شود.در پايان با توجه به پيشنهاد ارائه شده مجمع به هيئت مديره اختيار داد تا نسبت به تغيير نام شرکت از شرکت تعاوني توليدي توزيعي کارکنان شهرداري تهران( شهريار) به شرکت تعاوني توليدي توزيعي شهر در دفاتر ثبت شرکتها اقدام نمايد

تاريخ برگزاري: 1390/09/27 10:00 شرح مجمع


مجمع عمومي عادي سالانه( مرحله دوم نوبت اول ) منتهي نوع مجمع: عادي
مشخصات مجمع
19 محل برگزاری:-
20 شرح و مصوبات:

مجمع عمومي عادي سالانه( مرحله دوم نوبت اول ) منتهي به سال مالي 1389شرکت تعاوني شهريارمجمع عمومي عادي سالانه شرکت تعاوني شهريار( مرحله دوم نوبت اول )با حضور و مشارکت 83% از نمايندگان منتخب سهامداران مرحله اول مجمع، حسابرس و بازرس قانوني شرکت و مديران و اعضاي هيئت مديره شرکتهاي تابعه در روز چهارشنبه مورخ 29/04/1390 برابر آگهي دعوت که در تاريخ 08/04/1390 در روزنامه همشهري درج گرديد، برگزار شد.در اين جلسه پس از استماع گزارش هيئت مديره توسط مديرعامل و قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانوني نسبت به وضعيت مالي شرکت منتهي به 29/12/1389، مجمع صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت مربوط به سال مالي منتهي به تاريخ فوق را به اتفاق آراء تصويب نمود. همچنين مجمع مذکور با اکثريت آراء تصويب نمود از محل سود خالص باقيمانده و وجوه تخصيص يافته جهت افزايش سرمايه، تعداد دو سهم( 200% افزايش ) به هريک از سهامداران تخصيص دهد، بصورتيکه در مجموع سهامداران فعلي داراي سه سهم گردند. ضمناً طي مصوبه جلسه مذکور سهامداران مي توانند تعداد سهام خود را تا سقف ده سهم به صورت اختياري افزايش دهند.

تاريخ برگزاري: 1390/04/29 10:00 شرح مجمع